6 Ocak 2014 Pazartesi

2014 YILI PRATİK BİLGİLER


2014 Yılına başlarken hatta başlamaya çalışırken önümüze gelen birçok yeni rakamı ve değişiklikleri aşağıda öncelik durumuna göre adım adım açıklamaya çalışacağım. 

A.      YENİ HADLER  

Ø    2014 Yılı Takvim Gelirleri İçin          Ücret Ve Ücret Dışı Gelirlerde “ TEK TARİFE İDİ DEĞİŞTİ
            ( Gelir Vergisi yasasının 103. Maddesi )
( Anayasa Mahkemesi'nce 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki % 35'lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmü iptal edilmiştir. )         

            11.000.-- ‘a kadar                                                                              % 15   
            27.000.-- ‘nın                         11.000.-- için    1.650.-- , fazlası        % 20   
            60.000.-- ‘nın                         27.000.-- için    4.850.-- , fazlası        % 27
            60.000.-- ‘nın      Yukarısının 60.000.-- için  13.760.-- , fazlası        % 35   
            97.000.-- ‘nın                         27.000.-- için    4.850.-- , fazlası       % 27 ( Ücret Gelirlerinde )
            97.000.-- ‘nın     Yukarısının 97.000.-- için  23.750.-- , fazlası       % 35 ( Ücret Gelirlerinde )

olarak uygulanacaktır.

 Ø    Damga Vergilerinde aşağıdaki değişiklikler olmuştur ;

                                                                       Damga Vergisi Bedeli ( TL )

Bilançolara uygulanan                                                           31.80                                     
Kar Zarar Cetvellerine uygulanan                                        15.40                           
İşletme hesabı hülasaları                                                      15.40                                     
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                       41.20
Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                         55.00  
Muhtasar Beyannameler                                                      27.20
K.D.V. Ve diğer beyannameler                                             27.20    
Diğer Beyannameler (DV Beyannameleri Hariç)               27.20   ( DV Beyannameleri DV’ne tabi değildir.)
Belediye Ve Özel İdarelere Verilen Beyannameler           20.30
Gümrüklere Verilen Beyannameler                                     55.00
Mukavelename, taahhütname, temliknameler              Binde  9.48
Kira mukavelenameleri                                                       Binde  1.89
            (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
Banka Çekleri                                                                          4.75
S.S.K. Bildirgeleri                                                                  20.30
Karar Pulu                                                                     Binde 5.69

Ücretlerde Uygulanan (Avanslar Dahil)  D.V. Kesintisi Oranı      % 7,59 ( Eski Oran % 7,59 idi )

( 1.1.2014 Tarihinden itibaren Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) )

5281 Sayılı (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı üçüncü Mük.RG yayınlanan) yasanın 14 maddesi hükmüne göre  1.1.2005 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Senetlerdeki İmza Pulu                                                             .--
Kira Kontratları                                                                         .--   
Teklif Mektupları                                                                      .--     

Ø  Yemek Yardımı;

1.1.2014 tarihinden itibaren günlük kişi başına en çok  12,00 TL olarak uygulanacaktır.(Fazlası Ücret sayılır.) Bu sınır işyeri dışında verilen yemekler veya Sodexo, Ticket gibi uygulamalar için. İşyerinde yenen yemek ve tabldotlar bu uygulama kapsamında değildirler. (2013 Yılı Rakamı Değişmedi.)

Ø  Perakende Satış Fişlerinin haddi 1.1.2014 tarihinden itibaren 800,-- TL’ye yükseltilmiştir. (VUK Md. 232). Bu fatura kullanma mecburiyeti sınırını da ihtiva etmektedir. (2013 Yılı Rakamı Değişmedi.) (VUK 432 sayılı tebliğ)

Ø  Gider yazılabilecek Sabit Kıymetlere ait had 1.1.2014 tarihinden itibaren 800,–TL’dir. ( VUK Md.313 ) (2013 Yılı Rakamı Değişmedi.) (VUK 432 sayılı tebliğ)

Ø  Defter tutma hadleri ;
                                                                                                                           
Alım                      150.000,--       TL
Satım                    200.000,--       TL
İşçilik                       80.000,--       TL’ ye    yükseltilmiştir.          ( V.U.K. 177. madde) (V.U.K 422 GT)

(2013 Yılı Rakamı Değişmedi.) (VUK 432 sayılı tebliğ)

                                                                                                          2014                           2013
Ek Mali Tablo Verme Sınırı        Aktif Toplamı              12.106.200,--*                        11.648.700,– TL
                                                      Net Satışlar Toplamı  26.902.900,--*                        25.885.600,– TL

*Yeniden Değerleme oranı % 3,93’ baz alınarak hesaplanmıştır.

Ø  Çevre Temizlik Vergisi ;
Konutlar için su bedeline eklendi;
Su tüketim miktarı üzerinden      Büyükşehir Belediyeleri         24 Kr / m³
                                                           Diğerlerinde                           19 Kr / m³

(2013 Yılı Rakamı Değişmedi.) (VUK 432 sayılı tebliğ)
İşyerleri için belediyelere başvurmak gerekiyor.

B.       YENİ ASGARİ ÜCRET

             1.1.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında      :           1.071,00 TL     ( Günlük 35,70 TL )
             1.7.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında      :           1.134,00 TL     ( Günlük 37,80 TL )

olarak tespit edildi. (R.G. tarihi 31.12.2013 28868 3.Mükerrer)

 C.       YENİ SİGORTA HADLERİ
  
            1.1.2014 - 30.06.2014  tarihleri arasında;
            Sigorta Tavanı                                  :           6.961,50 TL   ( Günlük 232,05 TL )
            Sigorta Tabanı                                  :           1.071,-- TL  (   Günlük   35,70 TL )

            1.7.2014 - 31.12.2014  tarihleri arasında;
            Sigorta Tavanı                                  :           7.371,00 TL   ( Günlük 245,70 TL )
            Sigorta Tabanı                                  :           1.134,00 TL   ( Günlük   37,80 TL )

D.      KIDEM TAZMİNATINDA DURUM

Kıdem Tazminatı tavanı;
01.01.2014 ~ 30.06.2014                               3.438,22 TL / Yıl
01.07.2014 ~ 31.12.2014                               0.000,00 TL / Yıl 

olarak uygulanacaktır.

E.       ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE BAZ ALINACAK TUTAR

Ø  1.01.2014 ~ 31.12.2014               1.071,00 * 12 = 12.852,-- TL       (Asgari ücretin 12 aylık tutarı)

Medeni Durum                     Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Bekar
80,33 TL
Evli eşi çalışan
80,33 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuk
92,37 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuk
104,42 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuk
112,46 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuk
120,49 TL
Evli eşi çalışmayan
96,39 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
108,44 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
120,49 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
128,52 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
136,55 TL

 F.        STOPAJ ORANLARI

 30.12.2003 tarih ve 25332  sayılı R.G. yayınlanan 10.12.2003 tarih ve2003/6577 sayılı kararname ekinde;

Ø  Serbest Meslek Kazançlarında  Stopaj oranı 01.01.2007 tarihinden itibaren            % 20

Ø  Serbest Meslek Kazançlarında  Stopaj oranı 01.01.2007 tarihinden itibaren            % 17

( 18 Madde Kapsamındakiler İçin) ( Telif Kazançları)

Ø  Kira Ödemelerinde                     Stopaj oranı 01.01.2007 tarihinden itibaren             % 20

Ø  Kar Payı Dağıtımlarında             Stopaj oranı 23.07.2006 tarihinden itibaren            % 15

            ( 23.7.2006 R.G. tarihli 2006/10731 s. Karar gereğince 23.7.2006 tarihinden itibaren )

Diğer stopaj oranlarından ihtiyacınız olanları sorunuz.

G.      FON PAYI KESİNTİSİ

1.1.2004 tarihinden itibaren Stopajlar üzerinden yapılan % 10 oranındaki fon payı kesintileri kaldırılmıştır. Gelecek SM Makbuzlarında fon payı kesintisi olmayacaktır. ( Ama ismen kalktı tabi, fiilen devam ediyor çünkü bu farklar stopaj oranlarına eklenerek açık kapatıldı.)

H.      ÇOCUK İNDİRİMİ    (Vergi Kesintisinden ve SGK’dan Muaf Yardım Miktarı )

1 Çocuk İçin    01.01.2014 ~ 30.06.2014       18,46 TL          ( SGK İçin  21,42 TL )
1 Çocuk İçin    01.07.2014 ~ 31.12.2014       19,20 TL          ( SGK İçin  22,68 TL )

( 2'den Fazlası da aynı rakamda. Yani iki çocukla sınırlı. ) ( 0 - 6 Yaş Arası İki Katı Uygulanır)

(5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 24/b maddesi gereğince bu tutarlar  0-6 yaş gurubu çocuklarda bir kat artırımlı olarak uygulanacaktır.)

 I.         EŞ YARDIMI

1.01.2014 ~ 30.06.2014         157,35 TL                    ( SGK İstisnası            107,10 TL )
1.07.2014 ~ 31.12.2014         163,87 TL                    ( SGK İstisnası            113,40 TL )

( 657, 926 ve 2914 sayılı kanunlara tabi personele verilen eş yardımı; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için uygulanabilir. )

J.        TABELA VERGİSİ ( İlan Reklam Vergisi )

Ocak ayı sonuna kadar bağlı olduğunuz Belediyelere Verilecek. Arabaların üzerindeki reklamlar da bunlara dahildir. Unutmayın. Bunu yatırıp arabaların üzerindeki logoları ruhsata işletin. Yoksa asla işlemezler. Ruhsata işli olmayan logo cezası 717.– TL ve araç bağlanıyor. Vergi 10.– TL bile değil. ( Bazı Belediyeler Tespit Bedeli Filan Gibi anlamsız ücretler de alıyorlar. )Yeni Fiyat listesi yayınlandı dileyene gönderebilirim.

 K.       İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

01.01.2014 ~ 30.06.2014       En Az   342,72 TL        En Çok                        2.227,68 TL
01.07.2014 ~ 31.12.2014       En Az   361,92 TL        En Çok                        2.352,48 TL

L.        İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ  

Ø  İşi  6 aydan az sürmüş işçi için                       2 Hafta
Ø  İşi  6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için   4 Hafta
Ø  İşi  1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için   6 Hafta
Ø  İşi  3 yıldan fazla sürmüş işçi                          8 Hafta

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

Hizmet süresi;
a)      1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl dahil) işçilere                                            14 iş günü
b)      5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olan işçilere                                                 20 iş günü
c)      15 yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere                                                      26 iş günü
d)      18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük yaşta olan işçilere     en az          20 iş günü

Not:
Ø  Cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
Ø  İşçi ayrıca, 4 güne kadar ücretsiz yol izni kullanabilir
Ø  Hizmet süresi, işe başlanılan her iş yerinde yeniden başlar.   

M.    SAKATLIK İNDİRİMİ
            01.01.2014 ~ 31.12.2014
1. Derece       800,00 TL
2. Derece       400,00 TL
3. Derece       190,00 TL      
(2013 Yılı Rakamları Değişmedi.)

N.      BEYANNAME İMZALATMA SINIRLARI

 2014 Yılı İçin

a)      II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan                            193.300 TL'yi aşmayanlar *

2013 yılı satış tutarları                                   

b)      II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan          97.700 TL'yi aşmayanlar *

2013 yılı gayrisafi iş hasılatı tutarı

c)       Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan                                                                              135.100 TL'yi aşmayanlar *

2013 yılı hasılat tutarı

d)      Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden                       193.300 TL'yi aşmayanlar *

2013 yılı hasılat tutarı           

e)      Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler,herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

f)       Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.                                               

 *Yeniden Değerleme oranı % 3,93’ baz alınarak hesaplanmıştır.

Aktif toplamı (2013 yılında ) 5.799.000 TL ve Net satışlar toplamı 11.594.000 TL'yi aşmayan mükellefler 2014 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.         

O.       REESKONT ORANLARI

2014 Yılı İçin   ( 27.12.2013 Tarihinden İtibaren )( RG 28864)

$         Reeskont İşlemlerinde           % 10,25 ( Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık )

$         Avans İşlemlerinde                % 11,75                                 

P.       ÇEK GARANTİ SINIRI

Yeni çek yasasıyla birlikte ( 5941 s. Kanun gereğince 25.01.2014'dan itibaren 2014 – 1 sayılı tebliğle) karşılıksız çeklerin bankalarca garanti edilen karşılığı 1.120,– TL olarak belirlenmiştir.

Q.      TECİL FAİZİ ORANI

21.10.2010 Tarihinden İtibaren         % 12   

R.      7/A SEÇENEĞİ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR (2013 Yılı)

2013 Aktif toplamı 2.017.800 TL veya net satışlar toplamı 4.035.400 TL yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri ise 2014 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

S.       YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER

a)      Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller                                      22.000,00 TL

b)     Bir Mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları
toplamının aşması inceleme yapılması halinde karşıt gereken limit              64.000,00 TL

T.      YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI
                                                                                              2013                           2012
Kurumlar Vergisi İstisnaları                           212.000 TL                  204.000 TL
Yatırım İndirimi İstisnası                                482.200 TL                  464.000 TL


50 ve DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE ZORUNLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ORANI
( 1.1.2009 tarihinden itibaren - 4857 S.K. / Md. 30 )
ORANLAR
ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI
ÖZEL SEKTÖR
KAMU SEKTÖRÜ
ENGELLİ
% 3
% 4
Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.903 TL para cezası (4857 S.K./Md.101);;
ESKİ HÜKÜMLÜ
---
% 2
TERÖR MAĞDURU
---
KADRONUN % 2'İ ORANINDA
Çalıştırılmayan kişi başına ve çalıştırılmayan her ay için asgari ücretin 10 katı para cezası (3713 S.K./Md.1)
İŞYERİ HEKİMİ
KANUNDA BELİRTİLEN NİTELİKTE
---
5.601 TL para cezası (6331 S.K./Md.26)
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
KANUNDA BELİRTİLEN NİTELİKTE
---
5.601 TL para cezası (6331 S.K./Md.26)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder